බලු පැටවුන්

Veyangoda, Gampaha District, LK Free

4 May 12:13 PM 238 hits Ref. ID #5299

Description

හොදින් වැඩුණු සුරතල් බලු පැටවුන් 4 දෙනෙක්  සිටි  .ගැහැණු සතුන් 3 දෙනෙක් හා පිරිමි සතෙක්  වේ .නොමිලේ  ලබා දීම  සදහා අවශ්‍යය කෙනෙක් සිටි   නම්  මේ දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන්න. 072-6981426

Comments 0

No comments has been added yet