රොට්වයලර් පිරිමි පැටියා

Kochchikade, Gampaha District, LK Rs 68,000.00

Seller has not uploaded any pictures
23 Apr 12:19 PM 38 hits Ref. ID #5296

Description

✴️ මුරයේ සුපිරි පිරිමි පැටියා ✔

 

🔰 වයස - මාස 1 සති 2 ( දවස් 50)

🔰 පියා - ෂාක් ( ආනයනික ) ✈️

🔰 මව - සාරා ( ආනයනික පෙලපත් / ආනයනික බෙනි ගේ පැටියෙක් )

🔰 KASL ලියාපදිංචි කර ඇත. 📰📄 ( සහතිකය ඇත) ✔

🔰 පාවෝ 1️⃣ එන්නත් කර ඇත.✔

🔰 පණුබේත් ලබා දී ඇත. ✔

✴️ ශරීර බර - කිලෝ 5+

🔰 විටමින් හා පෝෂණය නිසි පරිදි ලබා දේ 🍗🍖🍲

🔰 නිවසේ පිලියෙල කර ගන්න හා ඩෝග් ෆුඩ් ආහාරයට ගනි 🐶

🔰 ක්‍රියාශීලි හා නිරෝගීව ඇත.❤️

⭕ නිවසේ ඇති කිරීමට ගෙනා පැටියෙක් වන අතර වයසින් වැඩි පැටියෙක් හැදීමට අවස්ථාවක් මට ලැබී ඇති නිසා මෙම පැටියා විකිණීමට තීරණය කලා

    More info...

  • Price
    Negotiable
  • Pet's age
    මාස 1 සති 2

Comments 0

No comments has been added yet